Sõnaseletusi

IUCNThe World Conservation Union, Rahvusvaheline Looduskaitseliit. - Riikide, valitsusasutuste ja valitsusväliste organisatsioonide ülemaailmne liit, mille põhilisteks eesmärkideks on: 1) kindlustada looduse, eeskätt selle edasiseks arenguks vajaliku elustiku mitmekesisuse säilumine, 2) tagada loodusvarade kasutamine mõistlikult, õiglaselt ja säästvalt ja 3) väärtustada ühiskonnas niisuguseid eluviise, mis võimaldaks nii hea elukvaliteedi kui ka kooskõla muude biosfääri koostisosadega. IUCN on rahvusvahelise punase nimestiku pidaja.

ohustatud liigid – otseses väljasuremis- või mingist piirkonnast kadumisohus olevad liigid, mille arvukus on kriitiliselt väike või ohtlikult vähenemas ja levila äärmuseni ahenenud või ahenemas, samuti võivad hävinud olla või rikutud nende elupaigad; ohustatud liikide hulka arvatakse tavaliselt ka väljasurnud või antud piirkonnast kadunud liigid.

punane nimestik – kindla ala ohustatud seene-, taime- ja loomaliikide ja liigisiseste taksonite (alamliikide, teisendite, vormide, vahel ka populatsioonide) nimestik, millele mõnel juhul on lisatud veel andmed nende taksonite leviku, bioloogia, ohutegurite, kaitsevajaduse jne. kohta (vt. ka punane raamat).

punane raamat – trükisena ilmunud punane nimestik, sageli kasutatakse neid ka samas tähenduses.

punase raamatu kategooriad – väljasuremisohu määra väljendavad kategooriad, millesse kõik punastesse nimestikesse arvatud liigid jaotatakse.

takson – mingisse taksonoomilisse (süstemaatilisse) üksusesse kuuluvate organismide kogum. Punastes raamatutes kasutatakse taksoni mõistet põhiüksuse – liigi ja selle siseste üksuste (alamliik, teisend e. varieteet ja vorm) kohta.