Ohutegurid

Lühend
Ohutegurid
E

ehitustegevus (sh teede, mänguplatside jne rajamine)

H häirimine ja liiklus
K kasutamine
Ko korjamine, noppimine, kogumine (kollektsioneerimine), ümberistutamine
püük, küttimine, kalapüük, salaküttimine ja -püük (sh mittesaakloomade jäämine püünistesse)
L kaevandamine (sh liiva ja savi kaevandamine, kivimurrud jms)
M metsamajanduslik tegevus
Me metsastamine
Mh metsahooldustööd
Mk metsade kuivendamine
Ml lagunevate ja õõnsate ning kuivade puude kadumine/hulga vähenemine
Mm puuliikide osakaalu muutumine metsades
Mn metsade vanuse muutumine: vanade metsade ja suurte puude kadumine metsade vanuse muutumine: vanade metsade ja suurte puude kadumine
Mr lageraied
P põllumajanduslik tegevus
Pk põllumajanduses kasutatavad keemilised tõrjevahendid
Pm põllumaa ja selle kasutamise muutumine (kuivendamine, mehhaniseerimine ja selle muutused, muutused viljeluskultuurides)
Pv niitude, karjamaade jms avamaade võsastumine niitmise või/ja karjatamise katkemisel. või/ja karjatamise katkemisel
S soode kuivendamine ja turbavõtmine
T tallamine
U muud põhjused (kliimamuutused, introdutseerimine, ristumine, muutused väljaspool Eestit jne)
V veekogude ohustamine
Ve veekogude eutrofeerumine
Vk veekogude kinnikasvamine (taimistumine)
Vk?  
Vm veekogude muutmine (õgvendamine, süvendamine, veetaseme muutmised)
Õ keskkonnamürgid, õhusaaste, hapestumine
X tegurid pole teada