Eesti looduskirjanduse bibliograafiaid Internetis
Koostanud Toomas Kukk, parandused seisuga 3. märts 2002

Üldisi kirjandusnimestikke

Biosemiootika olulisem kirjandus (Major publications in biosemiotics) - Jakob von Uexkülli Keskuse kodulehelt

Eesti metsandusajalugu - bibliograafia kuni 1917. aastani, ülevaade teadlastest, asutustest, ajakirjadest. Toivo Meikar

Otsing Tartu raamatukogude elektronkataloogist (Tartu Ülikooli, Eesti Põllumajandusülikooli, Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu ja Tartu Linna Keskraamatukogu). Tartu Ülikool bibliograafiates

Otsing Tallinna raamatukogude elektronkataloogist (Eesti Rahvusraamatukogu, Eesti Akadeemiline Raamatukogu, Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu, Tallinna Pedagoogikaülikooli raamatukogu, Eesti Muusikaakadeemia raamatukogu, Eesti Kunstiakadeemia raamatukogu, Tallinna Keskraamatukogu). Uued raamatud Eestis

Estonica. Loodusteadused. 1998. Põhineb Eesti Akadeemilisse Raamatukogusse 1998. a. saabunud uudiskirjandusel ning hõlmab Eesti päritolu või Eestiga seotud isikute publikatsioone väljaspool Eestit ilmunud loodusteaduslikes teadusajakirjades.

Eesti kartograafia ajalugu: bibliograafia. Koostanud Heino Mardiste

Vanad maakaardid rahvusraamatukogus. Näidatakse kümmet 16.-18. sajandil ilmunud maakaarti, kus on kujutatud ka Eestit.

Eesti geenikeskus. Artiklite kogu geenidest ja geenitehnoloogiast, linkidega artiklite täistekstidele.

Eestikeelseid taimemäärajaid. Kirjandusloend soontaimede ja sammalde eestikeelsetest määrajatest, 1997. aasta seisuga

Eestikeelne kirjandus samblike kohta. Kirjandusloend. Eestikeelset kirjandust samblikest polegi kuigi palju

Eesti oskussõnastikud. Viited kogunud Eesti Keele Instituut. Sisaldab ka loodusteaduslikke oskussõnastikke

Eesti putukauudised. Eestikeelseid raamatuid putukatest, ajakirja Lepinfo sisukorrad.

Eesti selgroogsed. Loomade tutvustuste juures on asjakohase kirjanduse loend

Eesti taimkatteteaduse valikbibliograafia (References to Vegetation Science in Estonia)

Eesti soid käsitleva kirjanduse bibliograafia. Koostanud Jaanus Paal.Ajakirjad

Eesti Jahimees - Eesti Jahimeeste Seltsi väljaanne; sisukorrad ja valitud artiklite tekstid

Eesti Loodus - aineregister 1958-1998 (sisaldab ka Keskkonnaministeeriumi Teataja 1996-1998) ning aineregister 1958-2001 (BKA Hiiumaa keskus, Arhipelaag)

Eesti Teaduste Akadeemia Toimetised. Bioloogia. Ökoloogia - bioloogia ja ökoloogia teadusajakiri; sisukorrad ja annotatsioonid

Eesti Teaduste Akadeemia Toimetised. Geoloogia - geoloogia, paleontoloogia jne., sisukorrad ja annotatsioonid

Eptesicus - inglisekeelne võrguväljaanne nahkhiirest

Hirundo - Eesti Ornitoloogiaühingu ajakiri, sisukorrad ja kokkuvõtted alates 1988

Horisont - üldpopulaarteaduslik ajakiri humanitaar-, loodus- ja täppisteaduste vallast, sisukorrad alates 1996, valitud artiklite tekstid

Kaitseala Teataja - Lääne-Eesti Saarestiku Biosfäärikaitseala Hiiumaa Keskuse väljaanne, ilmus 1996-1998, 2000

Lepinfo (varasem Lepidopteroloogiline Informatsioon) - Eesti liblikate, aga ka muude putukarühmade faunistika, süstemaatika, ökoloogia

Linnurada - Läänemaa Linnuklubi ajakiri, sisukorrad

Loodus - kodumaa uudised, maailma maad ja rahvad; sisukorrad ja artiklite tekstid

Loomade maailm - lemmikloomad ja loomad looduslikus keskkonnas

Oil Shale - teaduslik-tehniline ajakiri põlevkivist ja sellega seonduvast

Rukkilill - Eesti harrastusbotaanikute teataja

Rästik - ajakiri roomajatest ja kahepaiksetestAsutused, instituudid, ühingud jne.

Eesti Geoloogiakeskus - trükiste nime- ja hinnakirjad

Eesti Kiirguskeskus - publikatsioonide tutvustused

Eesti Looduskaitse Selts - lihtne ja lühikene kirjandusnimestik looduskirjandusest

Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut - viiteid veebis leiduvatele kirjutistele: kliima ja selle muutused, tormid jne.

Eesti Roheline Liikumine - ajakiri Keskkonnajuht jm. trükised

Eesti Teaduste Akadeemia Looduskaitse Komisjon - trükised 1955-2000

EPMÜ Aianduse instituut - publikatsioonid, kaitstud väitekirjad

EPMÜ Keskkonnakaitse instituut - publikatsioonid 1999 ja 2000

EPMÜ Loomakasvatusinstituudi kalakasvatuse osakond - kalakasvatus, looduslike kalapopulatsioonide uurimine

EPMÜ Metsanduslik Uurimisinstituut - metsandus, metsanduse ajalugu, metsaentomoloogia, dendroloogia

EPMÜ Rohumaateaduse ja Botaanika Instituut - kaitstud väitekirjade ja publikatsioonide loendid

EPMÜ Taimekaitse instituut - publikatsioonid ja kaitstud väitekirjad

Karula Rahvuspark - uurimuste käsikirjaliste aruannete loend

Lääne-Eesti Saarestiku Biosfäärikaitseala Hiiumaa keskus - publikatsioonid, aruanded ja muud tekstid

Metsakaitse- ja metsauuenduskeskus - metsanduse mitmesugused aspektid

Säästva Eesti Instituut (SEI) - Instituudi eesmärgiks on suunata ühiskonna arengut alalhoidlikkuse, tasakaalustatuse ja säästlikkuse poole; töötajate publikatsioonide ja raamatukogu otsimootoriga andmebaas

TPÜ Ökoloogia Instituut - alus- ja rakendusuuringute läbiviimine organismide, maastike, ökosüsteemide ja geosfääride arengu, seisundi ja funktsionaalse struktuuri tundmaõppimiseks ja haldamiseks; publikatsioonid 1997-2000 aastaaruannetest

TPÜ Ökoloogia Instituudi Tartu osakond - taimede ökofüsioloogia, taimkatteteadus

TTÜ Geoloogia Instituut - kvaternaarigeoloogia, aluspõhjageoloogia ja paleoklimatoloogia

TTÜ Mäeinstituut - mäenduse ja geoloogia bibliograafia (fosforiit, geoloogia, keskkonnakaitse, lõhketööd, mäemajandus, põlevkivi, rekultiveerimine, tunneliehitus jm.)

TÜ Botaanika ja Ökoloogia Instituut - botaanika, mükoloogia, taimeökoloogia ja rakendusökoloogia õppetool; nimekirjad doktori-, magistri- ja lõputöödest ning iga-aastased publikatsioonide loendid

TÜ Eesti Mereinstituut - teadlaste publikatsioonid 1993-2000

TÜ Geograafia Instituut - loodusgeograafia, kartograafia ja geoinformaatika ning inimgeograafia õppetool; publikatsioonide ja dissertatsioonide nimestikud

TÜ Geoloogia Instituut - geoloogia ja mineraloogia, paleontoloogia ja stratigraafia ning rakendusgeoloogia õppetool; eelmise aasta aruanne koos publikatsioonide loendiga

TÜ Loodusteaduste Didaktika Lektoraat - trükiseid loodusteaduste õpetamisest, aimekirjandus ja abimaterjalid õpetajatele

TÜ Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituut - Eesti Biokeskuse, mikrobioloogia ja viroloogia, evolutsioonilise bioloogia, rakubioloogia, taimefüsioloogia, biotehnoloogia, biokeemia, molekulaarbioloogia, geneetika õppetooli ning loodusteaduste didaktika lektoraadi publikatsioonide nimekirjad

TÜ Zooloogia ja Hüdrobioloogia Instituut - erizooloogia, hüdrobioloogia, loomaökoloogia ja üldzooloogia õppetooli publikatsioonid 1998-2001, kaitstud diplomi - , bakalaureuse-, magistri- ja doktoritööde nimekirjad.

Uurimiskeskus Arhipelaag - viited elektroonsetele artiklitele, peamiselt Hiiumaast, Väinamerest, pärandkooslustestIsikute bibliograafiaid (enamuses biobibliograafiad)

Rein Ahas - loodusgeograafia: fenoloogia, aastaajad, keskkond, metsandus

Raivo Aunap - kartograafia

Karl Ernst von Baer - bioloogia, embrüoloogia

Karl Eichwald - floristika, taimegeograafia

Tatjana Gorbunova - kogu tõde ravimtaimedest, ravimtaimeraamatud (vene keeles)

Margus Harak - putukate (öko)füsioloogia

Peeter Hõrak - loomaökoloogia, optimaalse sigimiskäitumise evolutsioon ning immuunfunktsioon ökoloogilises kontekstis

Inga Jüriado - lihhenoloogia

Marko Kaasik - keskkonnakaitse, atmosfäärifüüsika

Rein Kalamees - taimeökoloogia

Maret Kask - floristika, taimegeograafia

Tõnu Kipper - astronoomia

Henn Kukk - merebioloogia: Läänemere põhjataimestik ja selle muutused

Toomas Kukk - taimesüstemaatika, taimegeograafia, pärandkooslused (eelkõige puisniidud), taimeanatoomia, looduskaitse

Kalevi Kull - biosemiootika, evolutsiooniteooria, taimeökoloogia, teoreetiline bioloogia

Tiiu Kull - taimeökoloogia, eelkõige käpalised, kuldking, taimegeograafia

Andres Kuusk - atmosfäärifüüsika

Urmas Kõljalg - mükoloogia

Siiri Liiv - lihhenoloogia

Piret Lõhmus - lihhenoloogia

Valeri Malyuto - astronoomia

Ülo Mander - loodusgeograafia, biogeenide aineringe, puhastuslodud, märgalapuhastid jne.

Timo Maran - biosemiootika

Jüri Martin - lihhenoloogia, ökoloogia

Ljudmilla Martin - lihhenoloogia, lihhenoindikatsioon

Viktor Masing - lasteraamatud, sooteadus, taimkatteteadus, taimeökoloogia; trükitööd 1995-1999

Mari Moora - taimeökoloogia, mükoriisaõpetus

Aarne Männik - atmosfäärifüüsika, atmosfääri mittehüdrostaatilised mudelid

Eva Nilson - lihhenoloogia

Tatjana Oja - taimede evolutsioon (kõrreliste fülogeneetiline süstemaatika)

Tõnu Oja - geograafia: keskkonnaseire, modelleerimine, geoinformaatika, maastikuökoloogia

Kalle Olli - algoloogia, protistid, biosüstemaatika, evolutsiooniline botaanika; lisaks ka saada olev ja kasutuses oleva kirjanduse nimekiri

Jaanus Paal - taimkatteteadus, taimesüstemaatika: raamatud ja artiklid, toimetatud väljaanded

Taimi Paal - looduslike marjataimede bioloogia ja kasvatamine

Anneli Palo - Läänemere ranniku- ja merebiotoobid, metsa vääriselupaigad, CIR-aerofotode kasutamisvõimalused, taimekoosluste seire

Jaan Pelt - astronoomia

Taimi Piin - lihhenoloogia

Tõnu Ploompuu - kirjutised botaanikast , evolutsioonist ja muust

Fred Puss - põlispuud, üliõpilasorganisatsioonid

Izold Pustõlnik - astronoomia

Vladislav Pustynski - astronoomia

Meelis Pärtel - taimeökoloogia, loopealsed (alvarid)

Tiina Randlane - lihhenoloogia

Rein Rõõm - atmosfäärifüüsika, atmosfäärimudelid

Andres Saag - lihhenoloogia

Lauri Saag - lihhenoloogia

Enel Sander - lihhenoloogia, lihhenoindikatsioon

Heldur Sander - Eesti arboreetumid ja pargid, linnahaljastus ja -metsandus, dendroloogia ning nende valdkondade ajalugu

Ave Suija - lihhenoloogia

Ülo Suursaar - meresüsteemide modelleerimine

Martin Zobel - taimeökoloogia; artiklid ajakirjades, mida refereerib Current Contents ja/või Science Citation Index ning toimetatud kogumikud

Toomas Tammaru - loomaökoloogia (elukäigu evolutsioon, populatsioonibioloogia jne.), liblikad

Urmas Tartes - putukate ökofüsioloogia, publitsistika, makrofotograafia

Tiit Teder - putukaökoloogia (peremees-parasitoid süsteem, kehasuurus, elukäigu evolutsioon, käguvaablased)

Vallo Tilgar - linnuökoloogia

Hans Trass - lihhenoloogia, taimkatteteadus, ökoloogia

Jakob von Uexküll - teoreetiline bioloogia, biosemiootika

Siim Veski - taimkatte ja floora arengulugu Eestis ja naabermaadel pärast jääaega, peamiselt õietolmu uuringutele tuginedes. Taimkatte arenguloo valikbibliograafia.

Tõnu Viik - astronoomia, teoreetiline astrofüüsika

Eduard Viirok - dendroloogia, linnahaljastuse ajalugu

Kaljo Voolma - metsaentomoloogia