Linna tühermaade semiootika. Võimalike lähenemiste tüpoloogia öko­semiootilisest lähtekohast.

Piktograafiline essee referatiivsete kommentaaridega.

 

Indrek Grigor

SOSE IV

 

 

1. Tüpoloogia

 

Ökoloog Ingo Kowarik eristab neli looduse liiki: ürgloodus, eelindustriaalne kultuurmaastik, spetsiifiliselt hooldatud aiad ja pargid ja käesolevas töös peaosa täitev ruderalvegetation, “mida endiselt reeglina kui umbrohtu käsitletakse”.[1] Viimase kaitseks peetavas argumentatsioonis on näha ökoloogilise argumentide taandumist kultuursete väärtuste ees. “Nii viidatakse ka vegetatsiooniloolises kontekstis ajaloole – suhteliselt uus argument looduse, mida nüüd kui “ajaloo jälge” interpreteeritakse, kaitseks.”[2] Peamine argument taimestiku kaitseks on selle spontaanne ja kontrollimatu vegetatsioon, milles tekivad unikaalsed kooslused.

“Seda argumenti kaitse vajalikkuse põhjendamiseks võib samahästi ka kaugetes maapiirkondades kasutada.”[3] Ja tõepoolest, kõik alljärgnevalt linna tühermaad ja looduslikku loodust eristavad diskursu­sed on rakendatavad ka näiteks Jänijõe lähistel paiknevale “Kurjale koha­le.” Kõigepealt on selgelt tegemist ebaloomuliku vuhamisega ebaloomulikus kohas. Ja selgelt on ka karuputke ja kuuse kõrvuti kasvamine ebaloomulik. Ei jää ka mingit kahtlust, et vohav loodus lõpuks selle tagasihoidliku hoone looduse korra ja õigluse jõhkra väljendusena alla neelab. Linnale omast meeleheitlikku stiihiat, mis võimaldaks inimtegevusele kui loodusele ühiselt omaks olevast sihipäratusest rääkida, on pildil kujutatud kohas muidugi raske ette kujutada ja kahjuks puuduvad siinkirjutajal ka igasugused teadmised selle koha ajaloost, aga illustreerigem neid aspekte allpool teiste kohtadega. Sellegi poolest, võib ilma kõhklusteta esitada (mööngem iroonilise) üleskutse Jänijõe “Kurja koha” looduskaitse alla võtmiseks, kasutades ükspuha millist linna tühermaade kaitseks loodud argumentatsioonidest.

Sellises situatsioonis on just ökosemiootiline lähenemine, mis on võimeline ühendama nii kultuuri kui loodusloo, parim viis diskussionist ülevaate saamiseks.

 

 

 

 

1.1. Looduse ja Linna ebavõrdsus

 

Korrapäratus, metsiku looduse mulje, mis jääb tühermaal kontrollimatult levivast floorast ja faunast, tekitab loomulikkuse tunde. “[Ö]koloogiline eba­loomulikkus mõjub loomulikuna, sest koht on ebaloomulik.”[4] Inimese mõju selle taimestiku tekkel on ilmselge, selles mõttes on tegemist ebaloomuliku loodusega, samas see, et tegemist ei ole taotlusliku haljastusega tekitab jälle looduslikkuse tunde. Looduslik tähendab selles kontekstis korrapäratust, mis vallutab korrapärasuselt [sihipäraselt planeeritud] linnalt tagasi selle, mis kord talle kuulus, ei paku aga omalt poolt uut korda asemele.

Inglise stiilis park ja hüljatud tehase hoone. Mõlema puhul on tegemist inimtegevuse mõjul tekkinud taimestikuga. Esimesel juhul on aga näilise korratuse taga pargiarhitektuuri teooria ja üldisel tasandil vaieldamatu kultuurilooline väärtus. Lagunevas tehasehoones ei ole inimtegevuse mõju taimestiku tekkele intensionaalne, seega võiks rääkida inglise pargi ideaalvariandist, kus looduse metsikus on tõepoolest looduslik.

 

 

Korrapäratuse jõud: evolutsioon. Linnalikule korrale vastanduva looduse ja tühermaa looduse vahel tuleb teha vahet. “Tühermaa spontaanne loodus mõjub kaootiliselt…, sest tegelikult peaks linnamaal valitsema linnalik kord.”[5] Siiski ei saa selle taimestiku kohta ka mõistet “loomulik kord” kasutada, sest viimane tähistab pigem “puutumatut” loodust. “Selline ala ei mõju kaootiliselt, vaid näib omavat üht teist – nimelt looduslikku – korda ja on seega samuti kontrastiks linnale.”[6] Vastanduvad nii siis kord ja korratus/ kaos ning kultuuriline kord ja loomulik, looduslik kord. Selles lahingus linna, loomuliku ja metsiku looduse vahel osutub prognoositavalt võitjaks metsik loodus oma “sihipäratu, mänguliku, järeleandmatu, kannatlikkusega.”[7]

 

 

 

Jõud kui kord: evolutsioon ruumis. Ökoloogilisest vaatenurgast võib tühermaa korratust ka kui inimesele küündimatut kõrgemat looduslikku korda interpreteerida, mille taustal inimlik sihipärane linnaplaneering lõppude lõpuks ikkagi pseudokorraks osutub. “Loodetakse, et pikemas perspektiivis võidab loodus, aga mitte kui anarhistlik vabadus, mis igasugusele korrale vastandub, vaid kui algne, kõrgem ja parem jõud.

Nagu punktis 1.3. selgub on looduse ülim kord ainus staatus mille väljendamisega tühermaa hakkama ei saa, seega ei saa siia ka pilti lisada.

 

 

1.2 Tasandite pööre: ohjeldamatu vabadus

 

Ülal vaadeldud linna ja tühermaa looduse “arenguprintsiipide vahel on täheldatav ka teatav strukturaalne tasakaal.”[8] Nii looduse kõrgem jõud, mis ühiskondlikule pseudokorrale vastandub, kui korratus on positiivselt väärtustatud. Üheltpoolt lootus hõlmatusele kõrgema jõu mõjuvälja, teisalt vilistamine igasugusele linnale nii omasele korrale.

 

“Tühermaa loodusele tüüpilist saab samastada linnaga, kui viimast ei vaadelda looduse kõrgemale jõule või printsiibile vastanduva kunstliku moodustisena… Loodus näib kaosena, kuna asub väljaspool inimlikku mõju, ja linn näib kaosena, niivõrd kuivõrd ta jõukohasest, traditsioonilise (maa ja väikelinna) korra, aga ka planeeringuliste sekkumiste eesmärkide haardest välja hakkab libisema.”[9]

 

Sellise interpretatsiooni kohaselt loodus ja linn enam ei vastandu. Mõlemad on alguse ja lõputa. Korra ja kaose opositsioon on kõrvale heidetud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Väljaarvamine: Ohjeldatud vabadus

 

Maastik ei ole linnaga võrdne. Valgustusaegne ideoloogia vastandab linna loomulikule mõistuspärasele maa elule. Liberaalsest ökonoomiast lähtuv ratsionaalne mõistus on “mehhaanilist iseloomu ning sobimatu, vägivaldset kaootilist loodust – lõppude lõpuks sama vägivaldselt – ohjama, ja seetõttu ebamõistlik, kuna ei lähtu hästikorraldatud maailma mõistuspärasest tervikust (jumal, traditsioon), vaid partikulaarsetest huvidest ja võitlusest, mis viivad võitlusse.”[10] Sellega on kaootilist loodust ja linna positiivselt väärtustav suhe jälle semantiliselt ümber pööratud.

Selle poliitiliselt konservatiivse interpretatsiooni eesmärgiks on samastada vabadus, linn ja linnaloodus, mille tagajärjel tekib semantiline vastandpaar avatud linn vs. eneseküllane ja suletud maastik. Tühermaa avatus võib samas referentsüsteemi nihestuse tõttu ka reeglipärasust tähendada, aga tühermaa ei saa mingil juhul olla eneseküllane, sest ta on maastiku seisukohalt, katkendlik ja rudimentaarne, kui teda aga siiski vaadelda kui terviklikku kooslust ei ole ta oma jõulise, kindla lõputa vohavamise tõttu ikkagi eneseküllane.

 

Tühermaa vohav rohelus viitab vastuseisu inimlikele plaanipärasusele, samas aga samastub tühermaa kaose printsiip linna kaosega. Seega tühermaa vastandub linnale, on linnaga aga ka kohe võrdsustatav tasandil, kus kummalgi lastakse sekkumatult areneda. “Partikulaarse linna sihipärasele ja ratsionaalsele korrale vastanduvad kausaalsed jõud ja vabadust armastava universalistliku linna liitlased, sihitu lõpetamatus ja tegelikkuse konstitutsioonid kukuvad – risti üle tasandite – kokku.”[11]

 

2. Ajalugu kui samaaegsus

 

 

Tühermaal ei kehti ajaline lineaarne, kontinuiteet. Piirkonna kujunemist ise­loomustavad mitmed murrakud, mille jäljed on selgelt loetavad. Külastajal on sisuliselt vaba voli meenutusteks ja interpretat­sioonideks, lõpeks jätavad nad ka ise paigale oma külastusega jälje.

Pildil Tartu lihakombinaadi, vanaraua kokkuostu monopoli omava EMEX-,i vahetus naabruses paiknevad rusud. Kes käib metsas marjul, kes käib tühermaal raual.

 

 

Kõigel “on ajalugu, aga see ei ole individuaalne, vaid üleüldine panus mitte millelegi konkreetsele, või vastupidi üksik panus paljususse.

 

“Vaatleja saab ajalugu sõna otseses mõttes tajuda loobumise ehk tsivilisatsiooni jäänuste kinnikasvamise hetkel. Selline ajalugu ei liigu aga kindlaks määratava sihi poole ega kujuta mingit arengut, selle sihi suunas. Ei oma ka mingit allikat, mõtestatud päritolu. Seetõttu tekib olenemata nähtavast sündmuste järjekorrast ajatuse tunne. Koht sisaldab passiivset aega; ajalugu on koht.”[12]

 

“Ühe olukorra tühipaljas vastavus enesele kui kohale, ilma ajaloo ja väärtuseta, see on tühermaa.”[13]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Need kolm kaadrit on võetud 2000. aastal Paldiskis. Esimene sealse hiiglasliku NSV sõjaväe kompleksi ruumides, teised kaks, kujutavad sealt umbes kilomeetri kaugusel, kesklinna vahetus läheduses paikneva raudtee äärse “Nafta järve” kallast. Ilma mingi kahtluseta vastab neil kaadreil kujutatud tühermaa ajaloo ja väärtuseta koha kriteeriumeile. Keegi ei ole üles näidanud huvi neid kui ajaloolisi või keskkondlikke või mis iganes väärtusi säilitada. Nad lihtsalt on ja lagunevad ja kasvavad. Tühermaa eripära seisnebki selles, et keegi ei hooli. Tühermaa on asotsiaalne piirkond, seda ei ole võimalik ilma tema unikaalsust hävitamata institutsionaliseerida. Liigne tähelepanu, olenemata sellest kas väärtustav või kritiseeriv, on tühermaale hukatuslik. Kaitse alla võetud tühermaa ei erine pargist. Seega hävitage tühermaid. Lükake rusud buldooseriga maatasa, külvake muru ja ehitage uusi hooneid, et vanad saaksid unustuse hõlma vajuda, vaid nii saab tühermaid kaitsta ja säilitada.

 

 

 

 

 

Viidatud allikad:

 

Eisel, Ulrich; Bernard, Daniela; Treol, Ludwig 1996, Gefühlte Theorien: Innerstädtische Brachflächen und ihr Erlebniswert. Zeitschrift für semiotik, Heft 1, Band 18, lk. 67-81.

Kowaruk, Ingo 1991, Unkraut uder Urwald? Natur der vierten Art auf dem Gleisdreieck. Kogumikus Bundesgartenschau Berlin 1995 GmbH, Dokumentatsion Gleisdreieck morgen. Sechs Ideen für einen Park. Berlin:45-55.

 

 

Fotod:

 

viljar 2003. WhereEastMeetsWest,

http://foto.kala.ee/baas.php?aktsioon=kategooriad&pilt=3728

EMES 2003. kuri koht, keset metsa,

http://foto.kala.ee/baas.php?aktsioon=tegija&p2ring=&pilt=3827

Ülejäänud fotod pärinevad autori isiklikust arhiivist.[1] Kowarik, Ingo 1991, lk. 51.

[2] Eisel, Ulrich; Bernard, Daniela; Treol, Ludwig 1996, lk. 68.

[3] Eisel, Ulrich; Bernard, Daniela; Treol, Ludwig 1996, lk. 68.

[4] Eisel, Ulrich; Bernard, Daniela; Treol, Ludwig 1996, lk. 72.

[5] Eisel, Ulrich; Bernard, Daniela; Treol, Ludwig 1996, lk. 72.

[6] Eisel, Ulrich; Bernard, Daniela; Treol, Ludwig 1996, lk. 72.

[7] Eisel, Ulrich; Bernard, Daniela; Treol, Ludwig 1996, lk.73.

[8] Eisel, Ulrich; Bernard, Daniela; Treol, Ludwig 1996, lk. 73.

[9] Eisel, Ulrich; Bernard, Daniela; Treol, Ludwig 1996, lk. 74.

[10] Lk. 75.

[11] Eisel, Ulrich; Bernard, Daniela; Treol, Ludwig 1996, lk. 76.

[12] Eisel, Ulrich; Bernard, Daniela; Treol, Ludwig 1996, lk. 78.

[13] Eisel, Ulrich; Bernard, Daniela; Treol, Ludwig 1996, lk.79.