EESTI TA LKK
PÕHIMÄÄRUS

TA LKK logo
   

Eesti Teaduste Akadeemia Looduskaitse Komisjoni põhimäärus

Kinnitatud Eesti TA juhatuses
protokoll nr. 2 ä 15 10.03.1998.a.

I. Üdsätted

1. 1955. aastal loodud Eesti Teaduste Akadeemia Looduskaitse Komisjon (edaspidi komisjon) tegutseb Eesti Teaduste Akadeemia Bioloogia, Geoloogia ja Keemia Osakonna juures. Komisjoni koosseisu ja selle muudatused kinnitab Akadeemia juhatus.

2. Komisjoni tegevuse eesmärk on Eesti looduse, eriti loodusmälestiste ja unikaalsete loodusobjektide ning loodusvarade kaitse ja kasutamisega seotud probleemide esiletoomine ja läbiarutamine, vastavate ettepanekute tegemine Teaduste Akadeemiale, Keskkonnaministeeriumile ja teistele pädevatele organitele ning kaasaaitamine looduskaitse ideede propageerimisele ja loodushoidliku ühiskondliku arvamuse kujundamisele.

3. Komisjon tegutseb ühiskondlikel alustel. Komisjoni otsused on nõuandva iseloomuga.

II. Komisjoni ülesanded

4. Komisjon täidab põhiliselt järgmisi ülesandeid:

  • hindab Eesti looduskaitse ja vastava teadustöö olukorda ning teeb ettepanekuid selle arendamiseks;
  • teeb ettepanekuid looduskaitsega seotud õigusaktide täiendamiseks ja muutmiseks;
  • peab koostöös Keskkonnaministeeriumiga ohustatud seene-, taime-, ja loomaliikide nimekirja (Eesti Punast Raamatut);
  • korraldab looduskaitset käsitlevate raamatute ja teadustöökogumike koostamist ja kirjastamist;
  • kutsub kokku loodus- ja keskkonnakaitsealaseid konverentse, nõupidamisi, seminare ja arutluskoosolekuid;
  • täidab muid loodus- ja keskkonnakaitsega seotud ülesandeid vastavalt vajadusele.

III. Komisjoni töökord

5. Komisjoni tööd korraldab juhatus, mis koosneb esimehest, kahest aseesimehest ja teadussekretärist. Komisjoni juhatuse kinnitab komisjoni soovitusel ning Bioloogia, Geoloogia ja Keemia Osakonna ettepanekul Akadeemia juhatus.

6. Komisjon võib moodustada teatud küsimuste läbitöötamiseks töörühmi ning nendesse komplekteerida komisjoniväliseid asjatundjaid.

7. Komisjoni tegevusvaldkonda kuuluvaid põhilisi küsimusi arutatakse üldkoosolekutel, kuhu vajaduse korral kutsutakse ka teisi asjatundjaid.

8. Komisjon peab üldkoosolekuid vajaduse järgi, kuid mitte harvem kui kord kvartalis. Koosoleku aeg ja päevakord tehakse komisjoni liikmetele teatavaks vähemalt kümme päeva ette.

9. Põhilisi loodus- ja keskkonnakaitseprobleeme arutatakse komisjoni ettekandepäevadel.

10. Komisjoni embleem, mida kasutatakse kirjablankettidel ja trükistel, on lendav suitsupääsuke.

     
Tagasi
© EESTI TA LKK