Klass: Putukad (Insecta)
Üldinfo: Eluprotsessid


Putuka siseehitus


Feromoonid

Feromoonid on putukate poolt toodetavad keemilised ühendid, mis põhjustavad spetsiifilise käitumusliku reaktsiooni teistel sama liigi isenditel. Teataval määral sarnanevad feromoonid hormoonidega (vanemas kirjanduses võib kohta terminit "välised hormoonid" või "ektohormoonid"), kuna neid toodetakse väikestes kogustes ja need talitlevad kui keemilised "jooksupoisid" teadete edasiandjatena. Feromoonid võivad olla lenduvad ja sellisel juhul avastatakse neid kauge maa tagnt, aga need võivad olla ka mittelenduvad ja sellisel juhul on vajalik isenditevaheline kontakt. Putukate tundlikkus feromoonide suhtes võib olla äärmiselt suur, eristatakse isegi stereoisomeere (stereoisomeer on näiteks ühe molekuli peegelpilt).

Feromoone saab liigitada laiadesse, kohati kattuvatesse kategooriatesse. Lähemalt vaatleme suguferomoone, agregatsiooniferomoone, häireferomoone ja rajaferomoone.

Suguferomoonid

Suguferomooid on sellised keemilised ühendid, mis meelitavad kohale sama liigi vastassoo esindajaid. Reeglina on tegemist lenuvate ühenditega, seega tajutakse neid distantsilt. Suguferomoone võivad toota nii isased kui emased putukad. Isaseid peibutavaid aineid toodavad näiteks paljud libikalised ja mardikalised.

Suguferomoone tootvad näärmed paiknevad enamasti tagakehas. Signaaliks feromoonide tootmise algusele on tavaliselt mitmesugused keskkonnategurid, putuka vanus jms.

Paljudes putukarühmades, aga eriti ühiseluliste putukate hulgas on levinud süguküpsuse saavutamist kiirendavad või aeglustavad feromoonid. Nende ainete funktsioon on ajastada suguküpsuse saavutamist nii, et isased ja emased oleksid sigimisvõmelised ühel ajal, või (eriti ühiselulistel) pärssida sugutungi enamusel isendites, et nad saaksid oma energia suunata teistele toimingutele. Näiteks mesilasperes on üks sigimisvõimeline isend — kuninganna, kes toodab keemilist ainet, mida kutsutakse "kuninganna olluseks" ja mida eritatakse pidevalt tema kehapinnale. Kuningannat hooldavad töölised lakuvad seda tema kehapinnalt ja kannavad selle pesasse laiali. See aine stimuleerib tööliste toitumisinstinkti. Samuti toodetakse kuninganna poolt lenduvat feromooni, mis koos "kuninganna ollusega" takistab töölistel munasarjade arnegut.

Agergatsiooniferomoonid

Agregatsiooniferomoonid põhjustavad sama liigi isendite (vastas- või samast soost) kogunemist. Eriti hästi on selliste ainete omadused uuritud mardikalistel. Nendel putukatel kasutatakse agregatsiooniferomoone peamiselt selleks, et kutsuda teisi isendeid rohke toiduallika juurde.

Häireferomoonid

Nagu nimigi viitab, kasutatakse neid feromoone teistele sama liigi isenditele varitsevast ohust teadaandmiseks. Mitteühiselulistel putukatel stimuleerivad need feromoonid isendite hajumist. Ühiseluliste putukate puhul võib see samuti nii olla, aga seda peamiselt juhul, kui nad asuvad kolooniast kaugel. Koloonia ligiduses algatab selle feromooni tajumine putukate kogunemise lõhna allika suunas ja teinekord ka ründekäitumise.

Rajaferomoonid

Rajaferomoonid on ained, mis juhivad putukaid toidu juurde või aitavad säilitada liikuva rühma ühtsust. Tavaliselt eritatakse neid feromoone pinnasele (või mõnele muule tahkele ainele). Tuntud näide on sipelgate rajad.