kambja
fotod
kihlevere
fotod
vohnja
fotod

kambja68

Olukorra kirjeldus
Kambja alevikus vajab bioloogilist puhastamist olmereovesi, mis pärineb Kambja aleviku kortermajadest, eramajadest, Kambja koolist, lasteaiast, vallamajast, kauplusest ja söögikohast, spordihoonest ja asutuste kontorites. Alevikus on isevooluline kanalisatsioonisüsteem, mille kogub enamiku alevikus tekkivast reoveest. Edasi voolab vesi aktiivmudapuhastist BIO-100 ja kahest biotiigist koosnevasse puhastusseadmesse. BIO-100 on amortiseerunud ja toimib setitina. Möödavoolu torustiku kaudu voolab osa reoveest otse biotiikidesse. Edasi voolab vesi kraavi kaudu Tatra ojja.  

                                                

Uus lahendus
Reovee puhastamiseks otsustati kasutada looduslähedast puhastusmeetodit. Puhastamise etappidel kasutatakse mitmeid erinevaid meetodeid. Eelpuhastina toimib mehaaniline võre ja settetiiki. Põhipuhastus toimub uutes biotiikides. Vegetatsiooniperioodil suunatakse eelpuhastatud reovesi pajudest, haabadest ning leppadest koosneva energiavõsa kastmiseks. Selleks rajatakse niisutussüsteem, mille koosseisu kuuluvad niisutuspumpla, peatorustikud ja kastmistorustikud. Talvel, kui niisutussüsteemi kasutada ei saa, toimub järelpuhastus vanades, olemasolevates biotiikides.

Kambja reoveepuhasti tehnoloogiline skeem

katrin@zbi.eetel: +372 52 95 325Tartu Riia 181Estonia