>> life / programm /

eesmärk

programm

Käesoleval ajal töötavad enamuse Eesti väikeasulate reoveepuhastusseadmed halvasti või üldse mitte. Reovees sisalduv lämmastik (N) ja fosfor (P) saastab looduslikke veekogusid. Vastavalt Eesti Vabariigi seadustele tuleb puhastatud reovees sisalduva lämmastiku ja fosfori taset lähiaastatel oluliselt vähendada. Traditsiooniliste meetodite asemel on otstarbekas kasutusele võtta palju säästlikum ja odavam reovee puhastamine taimkattefiltri abil. See võimaldab looduslike ressursside taaskasutamist ning on majanduslikult odavam. Taimkattefiltri hoolduskulud on  võrreldes tavapuhastiga madalamad. Taimkattefiltrites kasvanud puitu saab kasutada energiaallikana asendamaks fossiilseid kütuseid. Puidu põletamisel tekkiv CO2 seotakse uuesti filtri taimede fotosünteesis.

Projekti peamisteks eesmärkideks on ehitada kahe Eesti maakonna väikeasulatesse taimkattefiltritel põhinevad puhastusseadmete prototüübid ning tutvustada säästlikku reovee puhastamise võimalust lokaalse aineringe baasil (reovesi – puidu biomass – soojusenergia katlamajast ringleb sama valla piires).

Käesoleva projekti oodatavad tulemused on järgmised:
a) saavutada looduslikke veekogudesse juhitavas reovees toitainete sisaldus, mis oleks madalam Eesti Vabariigi seadustes sätestatud tasemetest (15 mgN/l ja 2,0mgP/l);
b) saada täiendavaid teadmisi säästlike ja tõhusate reovee puhastusmeetodite osas ning jagada teadmisi omavalitsuste ja reoveepuhastusseadmete planeerijatega;
c) omandada taastuva energiaallika kasvatamise ja kohapealse kasutamise kogemusi.

Erinevat tüüpi reoveepuhastite lühikirjeldus ja positiivsed ning negatiivsed aspektid.

katrin@zbi.eetel: +372 52 95 325Tartu Riia 181Estonia